The Red Herring

Stichting The Red Herring ondersteunt Theatergezelschap Vis à Vis in het beheren van de locatie.

Stichting The Red Herring heeft tot doel

De Stichting beoogt het ontwikkelen van een culturele plek (buitentheater) en het stimuleren van het cultuuraanbod ten behoeve van de inwoners van de gemeente Almere en de provincie Flevoland en alle andere geïnteresseerden zowel in als buiten deze regio, in het bijzonder middels:

  • Het ondersteunen van de als algemeen nut beogende instelling gerangschikte Stichting Vis à Vis, die zich geheel of nagenoeg geheel richt op cultuur;
  • Het ontwikkelen, stimuleren en uitvoeren van andere culturele programmering;

En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door

  • Het ontwikkelen en beheren van de locatie, om dit in stand te houden ten behoeve van een breed cultuuraanbod zoals omschreven in het eerste lid;
  • Het ter beschikking stellen van de locatie, de daartoe behorende registergoederen en de zich daarop bevindende opstallen aan Vis à Vis
  • Het verzorgen van culturele programmering en kunstzinnige ontwikkeling op de locatie.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Stichting The Red Herring is eigenaar van het vastgoed (kantoor, restaurant, werkplaats, opslag), faciliteert de hoofdhuurder Theatergezelschap Vis à Vis, programmeert aanvullende culturele activiteiten, verhuurt de locatie en het vastgoed aan derden (bedrijven, evenementen) en huurt de locatie door middel van een erfpachtconstructie van tien jaar van de gemeente Almere.

Beleidsplan The Red Herring

ANBI gegevens

De Red Herring heeft de ANBI status. Het RSIN/fiscaal nummer is 8557.79.627 en het bestuur bestaat uit: Wim Trieller (voorzitter), Koos Hogeweg (bestuurslid), Douwe Werkman (penningmeester) en Marinus Vroom (secretaris). Het bestuur is onbezoldigd.

Voor donateurs van een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek. Meer informatie lees je hier.

Activiteitenverslag 

Financieel rapport

Nieuw theaterrestaurant De Rode Haring

Vis à Vis heeft een nieuw energie neutraal pand met duurzame energie opwekkers gebouwd en opgeleverd in juni 2017. 

Vis à Vis heeft ruime ervaring in bouwen en heeft de bouw met financiële ondersteuning van de Gemeente Almere weten te realiseren. Meerdere bedrijven hebben aangegeven het gebouw interessant te vinden voor het gebied en de stad, en hebben een donatie gedaan in natura of in financiële middelen. Tevens is de publieksachterban aangesproken en is er een bedrag van 44.563 euro opgehaald middels crowdfunding. Een nieuwe stichting (The Red Herring) is eigenaar van het gebouw, om ook de culturele programmering ter hand te kunnen nemen. Architecten en Ingenieurs Bureau BDG uit Almere heeft het concept van Atelier Van Lieshout verder uitgewerkt.

Een groot deel van het bedrag dat nodig was om energie neutraal te bouwen, werd voorzien door ‘Energie Werkt!’ en NUON. Het programma ‘Energie Werkt!’ draagt bij aan een ‘energieneutraal’ Almere in 2022. Dit houdt in dat de verbruikte energie in Almere afkomstig is van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare energiebronnen.

Meer informatie over crowfunding campagne voor de bouw van het energie neutrale pand met kantoor en restaurant vind je hier.